Виховний простір Харківщини 2017 – 2018

1345812405

У Концепції розвитку нової української школи визначено 10 ключових компетентностей, які необхідно формувати у випускника школи, щоб забезпечити його зростання як особистості, патріота, інноватора. Серед цих компетентностей виділено соціальні та громадянські компетентності. Так, у концепції зазначається що «нова українська школа буде формувати ціннісні ставлення й судження, які слугують базою для щасливого особистого життя та успішної взаємодії з суспільством. Виховний процес має бути невід’ємною складовою усього освітнього процесу і орієнтуватися на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність)».

Основні завдання з виховання підростаючого покоління визначено Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»; указами Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» та ін.; також наказами Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти».

Завдання сучасної системи виховання, що випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації дитячих, учнівських і педагогічних колективів на гуманізацію стосунків, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб’єкта діяльності, особистості, індивідуальності.

Пріоритетним у вихованні підростаючого покоління визначається формування та розвиток духовності молоді, соціально значущих цінностей, громадянськості й патріотизму, формування високих моральних цінностей, етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, зміцнення духовної єдності всіх регіонів України.

Для реалізації зазначених пріоритетів і завдань необхідно об’єднати зусилля педагогічної спільноти, батьків і громадськості в організації системної цілеспрямованої роботи щодо виховання підростаючого покоління в усіх освітніх ланках Харківської області (від дошкільної до вищої), використати наявний ефективний досвід навчальних закладів усіх типів і окремих педагогів, забезпечити неперервність і наступність виховного впливу на дітей та учнівську молодь, на що й спрямовано освітній проект «Виховний простір Харківщини».

Метою проекту є: створення єдиного виховного простору в системі освіти Харківської області як важливої умови комплексного впливу на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії з соціальними інституціями, спрямованого на фізичний, духовний, соціальний розвиток дітей, учнів і студентів; підвищення ролі освіти в розбудові й зміцненні української державності та утвердженні національної єдності.

Завдання проекту:

 • посилити спрямованість виховної роботи в навчальних закладах різних типів і рівнів на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, громадянських якостей; популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь;
 • сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками навчально-виховного процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи;
 • активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формування здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення;
 • стимулювати педагогічні й науково-педагогічні колективи, батьків учнів, громади до продуктивної взаємодії у сфері виховання дітей та учнівської молоді.

Змістові лінії проекту:

 • національно-патріотичне і громадянське виховання;
 • морально-духовне і гуманістичне виховання;
 • правове, превентивне виховання, формування здорового способу життя.

Кожна змістова лінія включає:

 • заходи обласного рівня для педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;
 • заходи обласного рівня для педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів;
 • заходи академічного рівня в системі вищої освіти;
 • заходи обласного рівня для дітей дошкільних, учнів загальноосвітніх, позашкільних, студентів вищих навчальних закладів;
 • заходи обласного рівня для учнів професійно-технічних навчальних закладів;
 • заходи міського, районного рівня для педагогічних працівників;
 • заходи міського, районного рівня для учнів.

Очікувані результати:

 • обʼєднання зусиль педагогічних і науково-педагогічних працівників навчальних закладів усіх типів і рівнів, батьків і громадськості для реалізації завдань національно-патріотичного, духовно-морального, превентивного виховання дітей, учнів та студентів; побудови ефективної системи виховання дітей та молоді в навчальних закладах Харківської області;
 • створення у освітньому просторі Харківщини належних умов для формування у дітей, учнів та студентів патріотичних почуттів, духовних цінностей; поваги до законів, державних символів; громадянських якостей, толерантного ставлення до людей; навичок правомірної та здоровʼязбережувальної поведінки тощо.

Наказ № 417 від 01.11.2016 “Про виконання рішень колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 19 жовтня 2016 року”

  Наказ  417-01-11-2016

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ НА 2017 – 2018 рр. 

perspektivnij-plan-vixovno%d1%97-roboti-2017-2018

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *