Теоретичне навчання

     nav4Посилення ролі професійно-технічної освіти як динамічної системи, що здійснює активний вплив на подальший розвиток економіки держави, підтверджується як вітчизняним, так і зарубіжним досвідом.

 Високий рівень національної робітничої сили сприяє залученню іноземних інвестицій, розвиває можливості експортного виробництва з великою питомою вагою кваліфікованої праці.

            У зв’язку з цим, одним із напрямків удосконалення змісту професійного навчання, що забезпечує конкурентоспроможність випускника на ринку праці, є впровадження нових методик навчання, інноваційних технологій, нових форм і методів професійної підготовки учнів, поширення ідей передового виробничого досвіду, зміцнення і вдосконалення навчальної бази, відповідного законодавчого та нормативно-правового забезпечення.

Не дивлячись на  різноманіття освітніх  технологій, найвищим ступенем їх розвитку і втілення, системним виявом ефективності і результативності, має бути урок як основна форма організації навчання у ПТНЗ .

Тільки на уроці набувають цілеспрямованого вияву всі способи і форми взаємодії вчителя й учнів, що прогнозуються процесуальною частиною технології.

На сучасному етапі розвитку освіти до складу педагогічних технологій науковці включають особистісно орієнтовані педагогічні технології, підкреслюючи при цьому їх значення для системи професійно-технічної освіти. В. Г. Кремень серед пріоритетних напрямів дослідження педагогічних і  психологічних проблем розвитку національної системи освіти визначає “формування змісту освіти на основі особистісно орієнтованих технологій навчання”  “Особистісно-розвивальні педагогічні технології можуть ефективно використовуватися за умови, що викладач, виконуючи свої професійні обов’язки, народжується сам та існує своїми неповторними творчими здобутками” (І. А. Зязюн)

Сьогодні також виникає необхідність розуміння суті змісту особистісно орієнтованого підходу до професійної освіти. Необхідний перехід до формування варіативного змісту освіти, оскільки це надасть тому, хто навчається, можливість вибору в одному професійному полі.

Багато відомих українських і російських учених вважають, що у межах як традиційної, так і особистісно орієнтованої парадигми професійної освіти акцентується увага на соціальному та індивідуально-особистісному смислах змісту освіти, оскільки в системі професійно-технічної освіти відбувається перехід від навчання предметно орієнтованого до навчання, спрямованого на всебічний розвиток особистості. Проблема формування особистості майбутнього професіонала – випускника закладів профтехосвіти – головна мета цілісного педагогічного процесу .

У процесі навчання, в результаті якого в учнів формується система знань, умінь і навичок, одночасно формуються пізнавальні здібності та мислення, які можуть бути ефективними тільки при умові їх пізнавальної самостійності, яка керується і спрямовується викладачами.

Тому одним із шляхів удосконалення уроків теоретичного навчання є формування в учнів пізнавальної активності.

Умовою високого рівня пізнавальної активності є глибоке розуміння навчального матеріалу, свідоме виконання дій, високий рівень самостійності, усвідомлення необхідності вивчення навчального матеріалу, виконання завдань високої складності, а також використання ІКТ.

Способами підвищення пізнавальної активності учнів в процес теоретичного навчання можуть бути:

– ситуації пізнавальних проблем перед вивченням нового матеріалу;

– ув’язання навчального матеріалу з життям і досвідом учнів;

– проблемне викладання нового навчального матеріалу;

– проведення евристичних бесід;

– створення для учнів умов, в яких їм необхідно самостійно набувати знання;

– стимулювання і розвиток творчих інтересів і здібностей учнів;

– широке застосування питань продуктивного характеру;

– використання елементів програмованого навчання;

– комплексне використання різноманітних форм і методів з врахуванням цілей і змісту навчання.

Основними шляхами удосконалення уроків теоретичного навчання є посилення організаційної чіткості уроку, підвищення пізнавальної активності і самостійності учнів, формування у них мотивів навчання і мотивація навчальної діяльності, здійснення між- і внутріпредметних зв’язків, удосконалення технології та структури уроків.

Навчання учнів прогнозуванню таких операцій дозволяє розкрити наукові аспекти таких ситуацій і конкретизувати загальнотехнічні і професійні знання. Це, в свою чергу, сприяє формуванню інтересу до вивчення всіх навчальних дисциплін.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Источник: maxrap.ru