Сучасні педагогічні технології, інновації, проекти та інше

інноваційні_технології_у_навчально-виховний_процесПерехід України до ринкової економіки привів до того, що у значній частині молоді недостатній рівень сформованості ділової і соціальної активності, відсутні ряд якостей, що не дозволяє успішно працювати в колективі в нових економічних умовах. Зростання конкуренції на ринку праці пред’являють до всіх працівників незалежно від сфери їх діяльності специфічні вимоги: свободи дій, заповзятливості, самостійності, напруги його творчих здібностей, ділової активності. Особливого значення сьогодні набувають такі якості робітників, як професіоналізм, компетентність, творча активність, здатність навчатися протягом всього життя. У зв’язку з цим в освіті впроваджуються і дедалі розвиваються нові інноваційні педагогічні технології, які створюють умови формування всебічно розвинутої людини. Навчальний процес посилюється використанням активних і інтерактивних методів навчання, направлених на розвиток творчого мислення, формування відчуття самостійності, рішучості, відповідальності, вміння гнучко адаптуватися у змінних життєвих ситуаціях, самостійно критично мислити, бути комунікабельним, вміння працювати в колективі і максимально наближений до умов виробництва.

При проведені уроків доцільно використовувати нові сучасні педагогічні технології, особистісно-орієнтоване навчання, нетрадиційні форми і методи навчання, індивідуальний диференційний підхід у навчанні, активні методи навчання, метод ділової активності, дослідницько-пошуковий метод, метод проектів, інформаційно- комп’ютерні технології. Збирати і систематизувати методичні наробки по втіленню ділової активності в навчальний процес, по використанню активних та інтерактивних методів навчання, по роботі в малих групах. Працювати над втіленням в навчальний процес тих форм і методів, які сприяють формуванню у учнів навичок самостійної діяльності.

При проведенні уроків необхідно використовувати різні види нетрадиційних форм та методів навчання, з метою формування пізнавальних інтересів учнів застосовую інтерактивні методи навчання: ділові ігри, мозкові атаки, штурми, конференції, проведення брейн-рингів, КВК, «економічні експедиції», тестові завдання, «доміно», складання та розв’язування кросвордів з предметів, складання та розв’язання економічних задач. Використання цих методів сприяє підвищенню успішності по предметам та підвищенню якості знань учнів, а також вони роблять урок більш цікавими. Інтерактивні технології дають  можливість підняти інтерес учнів до предмету, розвивають творчу самостійність, учні вчаться користуватися різними джерелами знань. Великий інтерес викликають у учнів уроки-конференції. Вони передбачають спілкування учнів, які працюють над розв’язанням будь-якої проблеми. Головним при проведенні конференції є діалог, диспут між учнями. Учні вчаться прислухатися до думок інших, не бояться висловлювати свою думку. Вчаться бути більш впевненими, рішучими, самостійними. Одним з ефективних інтерактивних методів навчання  є метод розв’язання проблем (проблемне навчання). Замість того щоб «транслювати» учням факти та їх взаємозв’язок, можна запропонувати їм проаналізувати ситуацію (проблему) і здійснити пошук шляхів змінення даної ситуації до кращого.

Як викладач, потрібно намагатися показати логіку, методику, продемонструвати прийоми розумової діяльності учнів. Під час підготовки до заняття педагогу необхідно робити  аналіз і відбір основного ключового матеріалу, підбір основних проблем і трансформація їх в проблемні ситуації. Вміння розв’язувати проблеми необхідні людині в будь-якій сфері його діяльності та повсякденному житті. Якщо учні володіють вмінням вирішувати проблеми, їх цінність для організацій, де вони будуть працювати, багаторазово зросте, крім того, вони отримають навички, які знадобляться їм протягом всього життя. Більшість сучасних підприємств зацікавлені в кадрах, які спроможні приймати на себе відповідальність і працювати самостійно.

Щоб зробити це, учням необхідно вміти виявляти проблеми та пропонувати рішення, тобто те саме, що є основою ключового вміння вирішувати проблеми. Під час розв’язання проблеми учні поглибшують свої знання по конкретному питанню; розвивають вміння вирішувати проблеми; розвивають соціальні і комунікативні навики. Проблемна ситуація відрізняється від звичайної тим, що традиційна має відоме учням рішення (або варіанти рішень). При вирішенні проблемної ситуації необхідно висунути ряд гіпотез її вирішення і шляхом аналізу кожної обрати оптимальний варіант вирішення стосовно конкретної ситуації. В процесі реалізації технології проблемного навчання найчастіше використовуються наступні проблемно-розвиваючі методи: частково-пошукові методи, методи навчального дослідження, евристичні методи, проблемна дискусія.

 При проведенні уроку можна використовувати ігрові ситуації, які дозволяють підвищити інтерес учнів до предмету; зробити уроки пізнавальними, більш цікавими; внести різноманітність в навчально-виховний процес та підвищити активність, навіть пасивних, учнів на уроках. 

При проведенні уроків є ефективним використання завдань дослідницько-пошукового характеру. При виконанні таких завдань учням необхідно вміти знаходити інформацію з різних джерел, вміти користуватися додатковою літературою, Інтернетом, засобами масової інформації, економічними журналами, газетами, статистичними даними. Окрім того отримані результати треба систематизувати, проаналізувати, зробити висновки. В ході самостійної пошукової діяльності у учнів формуються нові знання та розвиваються здібності такі як активність, зацікавленість, ерудиція, творче мислення та інші значущі якості.

При проведенні уроків можна використовувати технічні засоби навчання, інформаційно-комп’ютерні технології. Широке використання мультимедійного проектору, дає можливість продемонструвати учням розроблені комп’ютерні презентації з навчальних предметів.

Втілюю в практику своєї роботи проектні технології, яка є однією з інноваційних принципово нових педагогічних технологій. Технологія проектування передбачає розв’язання учнем, або групою учнів якої-небудь проблеми, при цьому використовуються різноманітні методи, засоби навчання, а з іншого боку відбувається інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості. Найбільш плідною робота по розробці проектів є для учнів. Тому що, робота над проектом включає усвідомлення учнем мети, оформлення задуму, розробку організаційного плану, роботу за планом, підбиття підсумків у вигляді звітів. Проблема мусить бути знайома і значуща, для її розв’язання необхідно застосовувати здобуті знання або ті, що їх належить здобути. При роботі над проектом у учнів формуються навички роботи в групі, уміння прислухатися до думки інших. Такі якості знадобляться учням у дорослому житті.

В педагогічній діяльності необхідно використовувати навчання за програмою «Іntel@ Навчання для майбутнього». Ця програма забезпечує:  ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для формування у учнів навичок ХХІ століття;  використання інформаційно-комунікаційних технологій для покращення результатів навчання за допомогою проведення досліджень, комунікації, взаємодії, застосування ефективних стратегій та інших засобів;  розробку та наповнення навчальних планів та завдань, що відповідають державним освітнім стандартам;  керування навчальним процесом, зосередженим на навчальних потребах учнів, що заохочує самостійне визначення напряму навчання та спонукає до розвитку навичок мислення вищих рівнів;  співпрацю з колегами для спільного вирішення проблем у навчанні учнів та оцінюванні навчальних планів один одного;  інформатизацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах;  створення інформаційного ресурсу в системі професійно-технічної освіти;  ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально- виробничому процесі;  виступає каталізатором реформування світової освіти; сприяє підготовці учнів до сучасних умов праці;  сприяє економічному зростанню країн, в яких програма впроваджується.

Програма покликана допомогти викладачам навчальних закладів опанувати ефективні педагогічні та інформаційні технології, розширити їх використання під час організації самостійної проектно-дослідницької діяльності учнів. Вона відповідає вимогам часу і допомагає вирішувати питання підвищення загальної інформаційної грамотності українського суспільства та масово впроваджувати інноваційні педагогічні та інформаційно- коммунікаційні технології в навчальний процес. По суті, Програма виступає каталізатором реформування освіти; сприяє широкому включенню освітніх закладів України у світовий інформаційний простір, навчає не тільки користуватися комп’ютером, а й ефективно використовувати його потенціал у навчальному процесі. Розроблені проекти: «Безробіття: проблема сучасності», «Shoping» та інші. Інноваційні технології – це нові методи спілкування з учнями, позиція ділового співробітництва з ними і долучення їх до нинішніх проблем.

Інноваційні методи – це методи, що дозволяють учням самоствердитися, а самоствердження – це шлях до правильного вибору своєї життєвої позиції. У сучасному процесі навчання використовуються, як традиційні, так і інноваційні методи навчання. Потрібно не тільки просувати вперед інноваційні методи, але й не забувати про традиційні методи, які не менш дієві, а в інших випадках без них просто не обійтися. А. Адамський стверджував, що: «Тільки наївна людина може вважати, що інноваційна педагогіка є універсальною заміною традиційних методів навчання». Потрібно, щоб традиційні та інноваційні методи навчання були у постійному взаємозв’язку і доповнювали один одного. Ці два поняття мають існувати на одному рів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *