Планування роботи навчального закладу

work-the-plan

Освітні

 ПЕРУКАР ГОТОВО

 МЕТОДКОМІСІЯ Перукар (перукар-модельєр) 2017-2018

МК суспільно-гуманітарного циклу

Переліки

Робочі плани та програми

Робоча освітня програма з В-Н

ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ 17-18

Навчально-виробничий процес у професійно-технічному навчальному закладі – це система організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до державних стандартів.

Навчально-виробничий процес у ПТНЗ ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та організацій, може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнопрофесійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями, слухачами.

Планування навчально-виробничого процесу забезпечує умови для його раціональної організації, своєчасного та повного виконання навчальних планів і програм, завчасної та ретельної підготовки педагогічних працівників до кожного заняття. Завдяки плануванню забезпечується раціональне використання приміщень навчального закладу, обладнання навчальних кабінетів, майстерень і лабораторій, зв’язок теоретичного та виробничого навчання.

Основними навчально-методич-ними документами з питань  планування навчально-виробничого процесу   в професійно-технічному навчальному закладі відповідно до п 2.2 Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах є: робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня професійно-технічної освіти; робочі навчальні програми навчальних предметів і професійно-практичної підготовки, що передбачені робочими навчальними планами; поурочно-тематичні плани навчальних предметів; перелік навчально-виробничих робіт з професії на семестр чи курс навчання; плани виробничого навчання навчальних груп на місяць; плани навчально-виробничої діяльності на півріччя; плани занять (уроків); розклад занять.

Робочі навчальні плани за професіями для певного ступеня професійно-технічної освіти   – це документи, розроблені у відповідності з типовими навчальними планами підготовки кваліфікованих робітників з кожної професії , що містять код і назву професії згідно з державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у ПТНЗ, код і назву професії, спеціальності (спеціалізації) за державним класифікатором професій ДК 003: 2010, освітній рівень вступника до ПТНЗ, обмеження щодо їх віку і статі, медичних показників, термін і ціль навчання, графік навчально-виробни-чого процесу, зведені дані загального фонду навчального часу в тижнях, перелік обов’язкових навчальних предметів, видів навчальних робіт, кількість годин відведених на них, послідовність їх вивчення, обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-технічної освіти, загальний фонд навчального часу, форми, періодичність, терміни контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів, критерії їх кваліфікаційної атестації, перелік навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, полігонів, вимоги до основних обов’язкових засобів навчання та планований рівень професійної кваліфікації випускника.

Обсяг навчального часу на обов’язковий компонент змісту професійно-технічної освіти не може перевищувати 80 відсотків загального фонду навчального часу.

ПТНЗ на основі типових навчальних планів, а також вимог державних стандартів, розробляють робочі навчальні плани, в яких відображають зміни у відповідній галузі виробництва чи сфері послуг, і погоджують їх з основними замовниками робітничих  кадрів.

Робочі навчальні плани за професіями третього ступеня професійно-технічної освіти затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти, робочі навчальні плани за професіями першого та другого ступенів професійно-технічної освіти – Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти ї науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Робоча навчальна програма  навчального предмета – це документ, що визначає зміст і обсяг знань та умінь учнів, слухачів. ПТНЗ на основі типових навчальних програм навчальних предметів розробляють робочі навчальні програми з уведенням регіонального компоненту в ті навчальні предмети, які формують професію в обсязі 20% загального часу, відведеного на предмет. Регіональний компонент дозволяє вносити зміни відповідно до нововведень у техніці, технології та організації праці на регіональному рівні з урахуванням пропозицій замовників кадрів. Всі зміни, що вносяться, повинні бути розглянуті на засіданнях відповідних методичних комісій і занесені до протоколу.  Робочі навчальні програми предметів загальноосвітньої підготовки розробляються на основі типових навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням специфіки професії та регіонального компонента.

Робоча навчальна програма з професійно-практичної підготовки – це документ, що визначає зміст і обсяг професійних знань, умінь, навичок учнів, слухачів та способи і методи їх формування, включає завдання особистісно орієнтованого навчання. ПТНЗ на основі типових навчальних програм розробляють робочі навчальні програми, в яких відображаються зміни, притаманні відповідній галузі виробництва чи сфері послуг, на підставі пропозицій замовників кадрів у обсязі 20% загального часу, відведеного на виробниче навчання (регіональний компонент).

Робочі навчальні програми з тих навчальних предметів, що формують відповідні професії, та виробничого навчання розглядаються на засіданнях відповідних методичних комісій, погоджуються із замовниками кадрів і затверджуються заступником директора з навчально-виробничої роботи.

Організація діяльності педагогічного колективу щодо забезпечення навчально-виробничого процесу здійснюється відповідно до плану роботи ПТНЗ на навчальний рік.

План роботи на навчальний рік є первинним документом, що визначає основні напрями діяльності ПТНЗ і проблеми, над якими працюватиме колектив у поточному навчальному році. У розділі «Теоретична підготовка» плануються заходи щодо вдосконалення організації та методики викладання теоретичних навчальних предметів, пошуків найбільш ефективних і оптимальних методів навчання, розробки дидактичних матеріалів для комплексного методичного забезпечення занять (уроків).

У розділі «Професійно-прак-тична підготовка»  плануються заходи щодо забезпечення і вдосконалення організації виробничого навчання та виробничої практики, розробки відповідних планів, дидактичних матеріалів для комплексного методичного забезпечення занять (уроків), підбір навчально-виробничих робіт тощо.

Поурочно-тематичні плани з навчальних предметів складаються викладачами відповідно до робочих навчальних програм, розглядаються і

схвалюються на засіданні методичної комісії і затверджуються заступником керівника з навчально-виробничої (навчальної) роботи за напрямом змісту навчального предмета та є документом багаторазового використання.

Перелік навчально-виробничих робіт з професії визначає завдання, які виконують учні, слухачі з метою оволодіння професійними знаннями, уміннями та навичками, що передбачені робочою навчальною програмою професійно-практичної підготовки.

Перелік навчально-виробничих робіт з професії складається на семестр, курс підготовки майстром виробничого навчання та погоджується зі старшим майстром, розглядається і схвалюється на засіданні методичної комісії та затверджується заступником керівника з навчально-виробничої роботи ПТНЗ.

Для всіх навчально-виробничих робіт, унесених до переліку, додається технологічна та технічна документація, що розробляється відповідними методичними комісіями ПТНЗ на основі державних стандартів.

Під час проведення виробничого навчання безпосередньо на виробництві чи у сфері послуг у переліку навчально-виробничих робіт зазначається загальна характеристика робочих місць або найменування робіт, які учні, слухачі повинні виконувати з кожної теми чи розділу робочої навчальної програми практичної підготовки.  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *