Навчально-виховний процес

uJ80Rsyso-UПошук сучасних найоптимальніших шляхів і засобів управління виховною роботою в системі профтехосвіти становить на даному етапі одну з найактуальніших проблем управління ПТНЗ. Успішне вирішення даної проблеми потребує ґрунтовного осмислення сутності управління виховною роботою, її структурою, функціями, які спрямовані на розв’язання проблеми становлення творчо працюючого інженерно – педагогічного колективу.

На сучасному етапі реформування освіти на перший план ставиться особистісно – орієнтований підхід, тобто визнання людської особистості, забезпечення оптимальних умов для її інтелектуального та морального розвитку. Вимагають пильної уваги питання перегляду й переосмислення мети й змісту процесу виховання й управління вихованням у ПТНЗ, ролі адміністрації і педагогічного колективу в управлінському процесі.

Важливе значення для управління виховним простором ПТНЗ має обґрунтування цілей виховної діяльності, які визначають функції всіх її значущих компонентів В Україні, як і в інших країнах світу, склалася система виховання, яка ґрунтується на самобутності українського народу. Нині, спираючись на глибинні національно-виховні традиції народу, поступово відроджується національна система виховання, яка враховує такі особливості сьогодення, як перехід України до ринкових відносин, відродження всіх сфер життя українського суспільства і процес розбудови незалежної держави. В її основі – український ідеал. Національне і громадянське виховання є одним із головних пріоритетів і органічним компонентом розвитку освіти. Воно має бути спрямоване на формування в дітей та молоді сучасного світогляду, ідей, поглядів, переконань, заснованих на найцінніших надбаннях вітчизняної і світової культури. В основу національного і громадянського виховання мають бути покладені принципи гуманізму, демократизму, наступності та спадкоємності поколінь. Головна мета національного і громадянського виховання – набуття 4 молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді особистісних рис громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо- естетичної, трудової, екологічної культури. Національне і громадянське виховання має здійснюватися впродовж усього процесу навчання дітей та молоді. Воно має забезпечити всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, її здібностей і обдарувань, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності й культури, формування громадянина України, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності (Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті).

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті та Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти визначили пріоритетні завдання виховання й основні напрями їх реалізації на сучасному етапі.

Мета виховання – є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та є критерієм ефективності виховного процесу. Мета державно-суспільної системи виховання повинна бути достатньо визначеною і в той же час абсолютно універсально.

До завдань виховання відносяться:

• формування особистості – патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях; • виховання людини демократичного світогляду і культури, яка дотримується прав і свобод, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу; • забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів; • формування покоління, яке здатне навчатися впродовж життя; • створювання і розвиток цінності громадянського суспільства; • відхід від уніфікації в процесі виховання, від орієнтації на «середнього» вихованця; • формування національної свідомості, людської гідності; • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів; • розвиток у дітей і молоді творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей і молоді.

Концепція національного виховання розглядає такі принципи виховання: • єдність національного і загальнолюдського виховання; • природовідповідність виховання; • культуровідповідність виховання; • активність, самодіяльність і творча ініціатива; • демократизація виховання;. • гуманізація виховання; • безперервність і наступність виховання; • єдність навчання і виховання; • диференціація та індивідуалізація виховного процесу; • гармонізація родинного і суспільного виховання; • особистісно орієнтований підхід у вихованні.

Реалізація основних завдань і принципів навчально-виховної роботи ПТНЗ здійснюється у ряді пріоритетних напрямків: • громадянське виховання; • правове виховання; • моральне виховання; • фізичне виховання; • художньо-естетична освіченість і вихованість особистості; • екологічне виховання; • трудове виховання; • статеве виховання і підготовка до сімейного життя; • формування наукового світогляду.

 Аналіз стану навчально-виховної роботи у Професійно-технічному училищі № 32 м. Харкова свідчить, що формами організації виховного процесу, що найбільш вживаються, є: • словесні (інформація, роз’яснення, зустрічі, збори, конференції, заочні екскурсії); • практичні (екскурсії, походи, конкурси, олімпіади, спартакіади); • наочні (творчі виставки, книжкові стенди, стінгазети). Організація дозвілля учнів потребує певної системи і підбору тем для ознайомлення і обговорення, в яких зацікавлені самі учні. З цією метою треба проводити опитування учнів, щоб з’ясувати, які питання їх більше цікавлять і до яких є інтерес, яка може бути форма проведення того чи іншого заходу.

Навчально-виховна робота Професійно-технічного училища № 32 м. Харкова – це перш за все живе слово викладача, майстра виробничного навчання, наставника….. Їх живі людські взаємостосунки  із учнями, формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людини з притаманними її особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, які спрямовані на саморозвиток та розвиток демократичного суспільства в Україні.
Основною виховною роботою ми вважаємо роботу з дітьми пільгового контингенту.
Організація виховного процесу Професійно-технічного училища № 32 м. Харкова  здійснюється згідно з “Орієнтовним положенням про організацію і проведення виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах” затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №257 від 16.04.2002 та іншими нормативними документами.
Реалізація виховної роботи в училищі здійснюється за єдиним планом виховної роботи училища, додатковими планами на місяць, а також за планами навчальної роботи у групі, який розробляється сумісно класним керівником та майстром виробничого навчання.
При плануванні та організації виховної роботи використовуються масові, групові та індивідуальні форми роботи.

Протягом року дітям-сирітам та позбавленим батьківського піклування з числа учнів навчального закладу виділялися квітки на стадіон «Металіст», у театри та кінотеатри міста.
З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі щомісяця засідають загальноучилищний Штаб з профілактики правопорушень та злочинності серед учнів. Штаб Профілактики правопорушень здійснює свою роботу згідно наказу про створення, положення «Про організацію роботи штабу профілактики правопорушень в Професійно-технічному училищі № 32 м. Харкова», плану роботи на рік.
Засідання штабу проводиться останнього четверга місяця. Протоколи засідань веде і зберігає секретар. На засіданні розглядається поведінка, правопорушення, які були скоєні протягом місяця та вибираються методи ефективного впливу на порушника. Штаб профілактики тісно співпрацює з районним відділенням внутрішніх справ та службою у справах дітей.
На виконання доручення начальника ГУОН (протокол №4 апаратної наради ГУОН від 27.09.2010) та з метою підвищення ефективної виховної роботи з учнями, здійснення соціалізації підлітків в училищі запроваджено у навчально-виховний процес наставництво. Для організації наставництва розроблено пакет документів, створено раду наставників, список учнів і закріплені за ними наставники.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Портал Советского телевидения СССР http://homeland.su/ Советские телепередачи, персоны, фотографии