Науково-методична робота

metodichna-robota-300x259Розвиток освіти, пов’язаний з модернізацією процесу професійної підготовки фахівців, шляхом стратегії випереджувального розвитку забезпечує: цілісне, системне оновлення, приведення у відповідність до тих змін, які здійснюються в політичному, економічному, екологічному, культурному, правовому просторі нашої держави, з урахуванням загальносвітових тенденцій. Нині перед вітчизняною вищою школою поставлені важливі завдання щодо вирішення наукових питань професійної підготовки майбутніх фахівців, здатних своєчасно реагувати на вимоги часу, інноваційні процеси, які відбуваються у суспільстві та приймати адекватні рішення, спрямовані на отримання позитивних результатів. Вітчизняний і зарубіжний досвід свідчить про невпинний пошук нових концептуальних підходів щодо структурування і прогнозування навчально- виховних систем, які надавали б пріоритет особистісно-суб’єктивному фактору.

Необхідною умовою функціонування навчального закладу виступає  науково-методична робота педагогів. Науково-методична робота – це засіб формування творчої особистості педагога і підтримки професіональної форми його діяльності.  Науково-методична робота педагога сприяє виробленню педагогічної техніки як помічника у творчій діяльності учнів, спрямованої на послідовне досягнення її творчої продуктивності.

Науково-методична робота педагогів училища – це цілісна, заснована на досягненнях науки й передового педагогічного досвіду система взаємопов’язаних дій, що забезпечують безперервний розвиток творчої особистості педагога, формування єдиного колективу педагогів-дослідників, і, нарешті, підвищення освітнього рівня навчального закладу в умовах інтенсивної інноваційної діяльності.

 Науково-методична діяльність училища базується на принципах:

  • науково-методичної самостійності;
  • органічного взаємозв’язку науково-методичної діяльності педагогів і науково-дослідницької діяльності учнів;
  • визначення близької і віддаленої перспективи у процесі самовдосконалення педагога-дослідника.

Методична служба в роботі з педагогічними працівниками спрямовує свої зусилля на : – забезпечення умов для професійного та морального зростання; – створення професійного інформаційного та освітньо-методичного середовища; – впровадження сучасних освітніх інноваційних технологій у навчально- виховному процесі; – інформаційно-методичну підтримку нових форм, методів і засобів навчання і виховання дітей та апробація їх в практичній діяльності; – опрацювання елементів освітніх технологій та розроблення їх авторських модифікацій, адаптованих до конкретних умов; – удосконалення самоосвітньої роботи – вивчення, узагальнення та популяризацію передового педагогічного досвіду; – виявлення творчих та обдарованих педагогів, допомога їм в професійному зростанні; – надання консультативної допомоги педагогам.

Методична робота в Професійно-технічному училищі № 32 м. Харкова ведеться відповідно до “Положення про методичну роботу в професійно – технічному навчальному закладі” та Наказу МОН України № 419 від 30.05.2006 р.

Методична робота займає провідне місце в роботі педагогічного колективу і здійснюється у відповідності до нормативно-правових актів і розділу «Методична робота» річного плану роботи. Інноваційна діяльність педколективу полягає в тому, що викладачі і майстри виробничого навчання запроваджують на уроках нові форми, методи навчання (диференційний підхід до учнів в процесі навчання, метод вирішення проблемних ситуацій, метод імітаційних конкретних виробничих ситуацій, групові форми роботи на уроках), практикують проведення різних типів уроків, а саме: уроки-лекції, уроки-диспути, уроки-семінари, уроки- заліки, уроки-екскурсії, уроки-консультації тощо. У зв’язку з високою динамічністю освітнього середовища для кожного педагога стає очевидною необхідність постійного й системного професійного навчання, коли принцип «освіта на все життя» набуває іншого значення: «освіта впродовж усього життя». Національна доктрина розвитку освіти одним із пріоритетних напрямків державної політики щодо розвитку освіти визначає розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом життя Сьогодні необхідність неперервної освіти зумовлена самим життям, інноваційною діяльністю освітніх закладів, потребами особистості постійно удосконалюватися, підвищувати свій професійний імідж і статус. Розвиток професійної майстерності відбувається здебільшого безпосередньо в практичній діяльності педагога, за рахунок експериментальної роботи, спілкування з колегами, коли йде осмислення (іноді навіть переосмислення) й засвоєння отриманих знань, коли будується власний стиль педагогічної діяльності. Метою всієї методичної роботи училища є вдосконалення рівня педагогічної майстерності, формування професійної компетентності педагогів, розвиток особистої культури і творчого потенціалу, спрямований на підвищення якості освіти й активне використання інноваційних технологій. Реалізація поставленої мети відбувається через вирішення наступних задач: системна організація й методичне забезпечення неперервного підвищення кваліфікації й професійно-особистісної культури педагогів, сприяння творчому росту, самореалізації, самоосвіті; вивчення, аналіз та оцінка ефективності освітньої й виховної діяльності; виявлення, узагальнення й розповсюдження передового педагогічного досвіду; удосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення методичної підтримки впровадження інноваційних освітніх технологій; Форми методичної роботи з педагогами різноманітні: фронтальні, групові, індивідуальні. Серед фронтальних форм роботи щодо підвищення кваліфікації найбільш актуальними є науково-практичні конференції, постійно діючий психолого-педагогічний семінар, під час роботи яких обговорюються актуальні проблеми з теорії й практики педагогіки, демонструються матеріали з творчими презентаціями педагогів. Основною груповою формою методичної роботи є методичні комісії, які роблять значний внесок у рішення задач щодо удосконалення професійної майстерності педагогічного колективу. Ефективною формою роботи з кадрами є Школа педагогічної майстерності, до плану роботи якої входять спільні засідання циклових методичних комісій, організація наставництва досвідчених педагогів над педагогами-початківцями, презентація творчих портретів педагогів. Ми помітили, що наставництво не тільки допомагає у професійному становленні молодого педагога, а й стимулює досвідченого педагога по-новому подивитися на свою діяльність й оцінку її результатів. Одним із найбільш ефективних засобів підвищення професійної компетентності вчителя є самоосвітня діяльність. Саме самоосвіта – це основне джерело отримання нової інформації, теоретичних знань, обґрунтування власних ідей. В основі самоосвіти лежить поєднання культури самоосвітньої діяльності й потреби в особистісному й професійному зростанні, бо саме особистісне прагнення до самовдосконалення виступає рушійною силою, що дозволяє досягнути професійних висот. Крім цього, прагнення до самоосвіти є структурним компонентом інноваційної діяльності . У зв’язку з цим зміст, методи й форми навчання педагогів на всіх стадіях його неперервної освіти мають бути спрямовані на зростання ступеня самостійності, активізації самоосвіти. Основна форма самоосвіти – це вивчення сучасної науково-методичної та психолого-педагогічної літератури. Великі можливості для самоосвіти з’явилися з розвитком мережі Інтернет та інших видів електронних інформаційних ресурсів. Велике значення для самоосвіти має спілкування з колегами. Саме через спілкування відбувається засвоєння знань, більш глибоке їх розуміння, встановлення зв’язку з іншими явищами й поняттями, розкривається досвід упровадження сучасних технологій. Кожен педагогічний працівник має власну методичну папку, в якій зберігаються кращі методичні розробки та методичні матеріали. Всі вони знаходяться в методичному кабінеті і доступні для ознайомлення будь – якому викладачеві чи майстру в/н. Таким чином, досвід роботи не залишається надбанням лише однієї людини, а допомагає молодим колегам підвищувати фаховий рівень. Важливим етапом роботи у поширенні педагогічного досвіду вважаємо взаємовідвідування уроків. На початку навчального року створюється графік взаємовідвідування, який знаходиться на одному зі стендів методичного кабінету. Кожен, хто відвідав урок колеги, заповнює анкету відвідувача уроку.

Методична служба училища є складовою системи неперервної освіти вчителів, системи професійного самовдосконалення педагога, яке можна уявити як рух від самоосмислення до самоствердження, самореалізації особистості. На якому б етапі професійного шляху не знаходився педагог, він ніколи не вважатиме свою освіту завершеною. Тільки в постійному творчому пошуку, єднанні технології навчання дорослих із технологією самостійної роботи відбувається вдосконалення професійних навичок й умінь, розвиток творчого потенціалу, самоствердження людини як Самоосвіта За словами Бена Світленда, «Успіх – це шлях, а не мета».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Отдых в Судаке 2012 без посредников http://investor.crimea.ua/ в 10 минутах от моря в тихом районе.