Контроль навчання учнів

121212Навчальні заклади, органи управління освітою, засновники ПТНЗ організовують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль навчальних досягнень учнів, слухачів, рівень їхньої кваліфікаційної атестації.

Систематичний контроль за навчально-виробничим процесом передбачає вивчення та аналіз:

 • стану організації та проведення занять;
 • виконання навчальних планів і програм;
 • оформлення обліково-звітної документації (журналів теоретичного i виробничого навчання, щоденників виробничого навчання, екзаменаційних матеріалів, протоколів кваліфікаційних комісій);
 • фактичного рівня знань і умінь учнів, слухачів за результатами кваліфікаційної атестації, причин незадовільної успішності.

Якість результатів засвоєння учнями, слухачами знань, умінь і навичок може бути подана у вигляді критеріїв їх оцінки і визначена через такі види контролю:

– попередній – виявлення життєвих, донаукових знань, умінь учнів, слухачів перед вивченням предмета чи теми з метою їх актуалізації, коригування чи реконструкції в ході навчання;

– поточний (систематичний) – здійснюється на кожному навчальному занятті для виявлення стану засвоєння учнями, слухачами навчального матеріалу за підсумками виконання кожного навчально-виробничого завдання, а також шляхом спостереження за правильністю виконання прийомів, організацією і культурою праці, за використанням обладнання, інструментів, пристосувань та виконанням вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності. Поточний контроль передбачає також проведення перевірних робіт, тематичне тестування та інші форми контролю, що не суперечать етичним та медико-педагогічним нормам;

– періодичний (тематичний) – здійснюється після вивчення розділів чи тем робочої навчальної програми;

– підсумковий (проміжний) – проводиться наприкінці певного періоду навчання і передбачає проміжну кваліфікаційну атестацію (кваліфікаційний іспит);

– заключний (вихідний) – контроль якості знань, умінь і навичок учнів, слухачів за повний період навчання. Вихідний контроль передбачає державну кваліфікаційну атестацію, яка включає: кваліфікаційну пробну роботу, яка відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника ПТНЗ відповідного кваліфікаційного рівня; державний кваліфікаційний іспит або захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює.

         Форми і періодичність проміжного та вихідного контролю визначаються робочими навчальними планами.

Додержання зазначених у робочому навчальному плані конкретних форм проміжного і вихідного контролю та їх періодичність є обов’язковими.

          Педагогічні працівники, органи управління освітою, засновники ПТНЗ самостійно обирають форму поточного, тематичного контролю рівня навчальних досягнень учнів, слухачів.

Результати контролю фіксуються в журналі контролю. За результатами контролю вживаються заходи щодо усунення недоліків в організації та проведенні занять, оформленні обліково-звітної документації, виявляється і впроваджується у роботу кращий досвід роботи.

ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ, СЛУХАЧІВ З ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. ТИПОВІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

Типові критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів (слухачів) з професійної підготовки у системі професійно-технічної освіти затверджені наказом Міністерства освіти і науки України (наказ № 459 від 14.06.2001 р.), ґрунтуються на вимогах Закону України «Про освіту», Закону України «Про професійно-технічну освіту», других нормативно-правових актів у галузі професійно-технічної освіти та кваліфікаційних характеристик професій.

Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є: контролююча, навчальна, діагностико – корегуюча, стимулюючо-позитивна, виховна.

Професійно-практична підготовка полягає в оволодінні учнями уміннями і навичками застосувати здобуті професійні теоретичні знання (загальнотехнічні, технічні, спеціальні) у продуктивній діяльності за обраною професією.

Професійна-практична підготовка включає:

 • виробниче навчання у навчально-виробничих майстернях, лабораторіях, дільницях та полігонах;
 • виробниче навчання безпосередньо на підприємстві;
 • виробничу практику з метою вдосконалення набутих умінь і навичок та досягнення встановленого рівня кваліфікації.

При визначенні навчальних досягнень учнів з професійно – практичної підготовки аналізу підлягають:

 • рівень професійних знань, що необхідні для виконання даної роботи;
 • рівень володіння прийомами і технологічними операціями, що необхідний для виконання даної роботи;
 • рівень самостійності учня у процесі організації роботи та виконання навчально-виробничого або контрольного завдання з допомогою, з консультативною допомогою майстра виробничого навчання, самостійно;
 • характер виконання навчально-виробничого або контрольного завдання (за типовим або самостійно складеним алгоритмом, в типовій, в ускладненій або нестандартній ситуації);
 • обсяг і тривалість виконання навчально-виробничого або контрольного завдання;
 • уміння користуватися різними видами технічної та конструкторсько-технологічної документації та розробляти її види;
 • уміння застосовувати прийоми самоконтролю виробничих дій та методи контролю за якістю роботи;
 • відповідність результату роботи вимогам кваліфікаційної характеристики з обраної професії відповідного ступеню професійно-технічної освіти на даний період навчання;
 • рівень виконання діючих якісних і кількісних показників (норм виробітки, норм часу тощо);
 • уміння дотримуватись нормативних витрат матеріалів та інших ресурсів в процесі виконання робіт;
 • характер помилок та здатність їх виправити;
 • рівень опанування основами професійної культури та здатності до продуктивної і творчої співпраці у колективі;
 • уміння організовувати робоче місце;
 • рівень дотримання правил безпеки праці.

Ці орієнтири покладені в основу виокремлення чотирьох рівнів навчальних досягнень учнів з професійно-практичної підготовки: початкового, середнього, достатнього, високого.

Типові критерії оцінювання навчальних досягнень учнів за 12-бальною системою можуть бути використані:

 • при поточному, проміжному та вихідному контролі знань, умінь і навичок учнів;
 • при кваліфікаційній атестації.

Вихідне діагностування

Вхідне діагностування

Конкурс з української мови ім. П.Яцика

Мовно-літературний конкурс ім. Т.Шевченка

Олімпіади

Рейтинг учнів та дидактичного матеріалу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *